Show product categories
Mijn Account Gratis verzending in België 0 item - € 0,00

Algemene Voorwaarden

Bij QUEENS - FUNWEAR NV willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in FUNWEAR NV stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op.

Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten.

Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Artikel 1 - Definities

 

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder 'FUNWEAR NV' wordt verstaan: FUNWEAR NV, Wingepark 55 bus C, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van FUNWEAR NV een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van FUNWEAR NV.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door FUNWEAR NV van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en FUNWEAR NV betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens FUNWEAR NV feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij FUNWEAR NV hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

 

Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van FUNWEAR NV zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. FUNWEAR NV accepteert geen bestellingen:

- indien FUNWEAR NV de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. FUNWEAR NV is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien FUNWEAR NV bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt FUNWEAR NV dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via volgend mailadres [email protected].

Overeenkomst

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door FUNWEAR NV per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. FUNWEAR NV behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten zijn gratis:

- Voor België, Nederland en Luxemburg

- Bestellingen uit andere landen dan hierboven vermeldt kunnen wel per mail gebeuren en in onderlinge afspraak voor de eventuele verzendkosten.

- Het is tevens mogelijk om uw bestelling op te halen in alle QUEENS winkelpunten.

4.5. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. FUNWEAR NV behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Creditcard

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u FUNWEAR NV het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. FUNWEAR NV schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

 

Artikel 6 - Levering

 

6.1. FUNWEAR NV levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal FUNWEAR NV u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. FUNWEAR NV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 7 - Eigendom goederen

 

7.1. FUNWEAR NV houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan FUNWEAR NV verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

Artikel 8 - Retourzending

 

8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de levering. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig (inclusief handleiding, ...) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: FUNWEAR NV, Wingepark 55 bus C, 3110 Rotselaar.

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. FUNWEAR NV kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

 

Artikel 9 - Onjuiste levering

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij FUNWEAR NV. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

 

Artikel 10 - Diversen

 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FUNWEAR NV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FUNWEAR NV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. FUNWEAR NV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

FUNWEAR NV © 2018. Alle Rechten Voorbehouden. ontwikkeld door CityFashion